Minden területen folyik a harc a magyarság és az idegenség között.

A magyarság régóta romló politikai, gazdasági, társadalmi, és szellemi állapotát a nemzeti egység és függetlenség elvesztése jellemzi. E jelenségek gyökerei abban rejlenek, hogy a magyarságot ezer-száz éve idegen eszmék, hatalmak és érdekcsoportok félrevezetik.
Ez a félrevezetés a magyarság nemzeti öntudatát elsorvasztotta és ebből következett a magyar nemzet mai kedvezőtlen helyzete. A több mint 900 éves feudalista rendszer és a több mint 40 éves kommunista rendszer a magyarság súlyos legyengülését és lemaradottságát okozta, és e rendszerek maradványai még ma sem tűntek el.

nemzeti-dalAhhoz, hogy a magyar nemzet túlélje a mostani válságos helyzetét és sikeresen megküzdjön a jövő kihívásaival, meg kell ismernünk a nemzeti gondjaink alapvető okait, mert csak így tudjuk ezeket megoldani. Ahhoz, hogy megismerjük a magyar nemzet válságos helyzetének gyökereit, szükséges átvizsgálni az ezredik év körüli eseményeket. Ezekből kiderült, hogy Koppány ellenállásának leverése és István idegen haderők beavatkozásával történő törvénytelen hatalomra juttatása rendkívül károsnak bizonyult nemzetünk számára, mert ezzel megsemmisítették a magyar nemzet egységét, függetlenségét és hatalmát biztosító Vérszerződést. Ezzel egy idegenérdekű és magyarellenes rendszerváltás történt, amelynek következtében folyamatosan teret hódított Magyarországon az idegen befolyás és idegen érdekcsoportok ragadták meg a hatalmat. Azóta téves úton haladunk és ezért tép minket a balsors. Ezért vesztettük el nemzeti függetlenségünket, egységünket, hatalmunkat, és ezért fogyunk, gyengülünk, szegényedünk és teret veszítünk.
Így is mondhatjuk: eltérítettek minket a Magyarok Istenétől, aki őseink kezébe adta világhódító kardját, és az idegenek hamis hitével rabszolgaságba estünk és teljesülhet a következő jóslat is: clickÚton a magyarság teljes felszámolása felé!

A hivatalos körök nemrég ünnepelték Magyarország “ezeréves keresztény államiságát”.

Arpad fejedelemEz az eltelt ezer év alatt nagyon sok vesztesség érte a magyarságot. Elsősorban elvesztettük azt a nagyhatalmi helyzetünket amelyet a honfoglaló és államalapító magyarok létre hoztak Árpád vezetése alatt 896-ban, amikor a népeket irtó, elnyomó, kizsákmányoló és lezüllesztő római birodalomtól Európát felszabadító Hun Birodalom jogos örököseiként foglalták vissza a Kárpátok térségét. Ez a Magyar Állam Európa akkori legnagyobb hatalmának, a Német Birodalomnak 907-es támadását megsemmisítő győzelemmel visszaverte. A Magyar Állam megsemmisítésére és a magyarság leigázására törekvő nyugati fenyegetés elleni védekezés tette szükségessé a X. sz-i magyar hadjáratokat.

A kereszténység terjesztése csak ürügy volt idegen és magyarellenes hatalmi törekvéseknek.
István erőszakos, idegen beavatkozással magyarellenes rendszerváltást hajtott végre. E rendszerváltással a sötét kor és az idegenek fokozatos térhódítása köszöntek be Magyarországra, és ez az alapvető oka a minket régen tépő balsorsnak. Az ősi törvények és a Vérszerződés megszegésével a magyarság elvesztette egységét, erejét és függetlenségét.

Az idegen fegyverekkel ránk erőszakolt elnyomó és kizsákmányoló nyugati keresztény feudalista rendszerrel egy idegen és magyarellenes uralkodó osztály és egyház taszította a magyar népet rabszolgaságba, a sötét kor szellemi, testi és anyagi nyomorába. Ezt bizonyítják a számos pogánynak és parasztnak nevezett középkori népfelkelések. Az ún. “pogánylázadások” még évszázadokig tartottak mert a magyar nép nehezen tűrte az idegen elnyomást. Ez a keresztény feudalista rendszer megosztotta és legyengítette a magyarságot, politikailag, gazdaságilag, társadalmilag és szellemileg. Ennek az idegen rendszernek köszönhető a Magyar Állam megbukása, idegen uralom alá kerülése, szétdarabolása és idegen gyarmatosítása.

Arpad-fejedelemCsak a tények: Árpád alapította a magyar államot 896-ban. Magyarország több mint 1100 éves fennmaradását megalapozta az etelközi Vérszerződés által létre hozott magyar törzsszövetség, a pusztaszeri államalapító országgyűlés és a Bejövetelt elősegítő és az azt követő hadjáratok (nem kalandozások!). Ezeknek köszönhette elsősorban Magyarország a még évszázadokig tartó nagyhatalmi helyzetét. A magyarság soha nem volt olyan egységes, erős és független mint akkor, amikor még érvényben voltak az ősi törvények és a Vérszerződés.

Nagy tévedés azt állítani, hogy nem volt más lehetőség, mint átállni a nyugati keresztény oldalra, mert amúgy a magyarság elpusztult volna.
A magyar hadi erő képes volt legyőzni az európaiakét a 955-os lechmezei csata előtt és után is. E csatának jelentőségét túlértékelték. Szintén téves a keresztes hadjáratokat fenyegető példaként említeni. E “hadjáratok” túlnyomórészt gyengén megszervezett tömegek és rabló bandák portyázó kalandozásaiból álltak. Magyarország képes lett volna ezeket visszaverni úgy ahogy tette a többi nyugati támadásokkal.

A magyarságnak nem volt szüksége a nyugati “civilizációra”.
Ezer évvel ezelőtt a magyarok műveltsége sokkal magasabb szinten állt mint a középkori európaiaké. A tények azt mutatják, hogy amikor a magyarok bejöttek a Kárpát-medencébe Árpád vezetésével, akkor már rendelkeztek saját fejlett műveltséggel, államszervező képességgel és félelmetes haderővel. Hibás lenne azt állítani, hogy ha nem történik meg a nyugatba illeszkedés, akkor a magyarság a mai kezdetleges ázsiai népek műveltségi szintjén állna. Ilyen népek soha nem tudtak volna végrehajtani egy olyan műveletet mint a Honfoglalás (és valószínű, hogy egyetlen más európai nép sem).

A nyugathoz való csatlakozás csak gyengítette Magyarországot az idegen betelepítésekkel, a magyarság nyomorúságos szolganéppé süllyesztésével, a nemzeti öntudat sorvasztásával, a nemzeti egység felbomlasztásával és az idegen érdekcsoportok hatalomra juttatásával. Így Magyarország nem volt képes megfelelően védekezni a legnagyobb veszélyekkel szemben, amelyek mindig keletről vagy délről jöttek.
Magyarország nyugatba kényszerítése megakadályozta, hogy a magyarok szövetségbe lépjenek saját keleti rokonaikkal, a Tatárokkal és a Törökökkel, amit e népek felajánlottak a magyaroknak, de az idegen érdekeket képviselő magyarországi vezetőség ezt elutasította.

trianon3Ha Magyarország nem hódol meg a nyugatnak és saját keleti rokonnépeivel kötött volna szövetséget, ma még létezhetne egy 50-60 milliós Magyarország a Magas Tátrától le az Aldunáig, az Oberennsztől a Dnyeszterig és az Adriától a Fekete tengerig.

Az István királyt dicsérő egyházi mese valóban csak az: mese és nem hiteles történelem. Géza és István megszegték a Vérszerződést és az ősi jogrendet, amely szerint Koppány lett volna a jogos uralkodó, és megdöntötték az Árpád által megalapított államrendet. Ezzel indult meg a magyar népet nyomorító testvérharc és a vele járó idegenek beáramlása, elhatalmaskodása, ami végig kísérte az állandó belső hatalmi harcokat, amelyek jellemezték az István uralkodásával bevezetett idegen rendszert. Akik annyira dicsérik István “államalkotását”, azok nem veszik figyelembe, hogy milyen ingatag és gyenge volt a középkori hűbérúri (“feudális”) rendszer. Természetesen egy egységes, erős magyar állam kellett, de ezt csak az ősi jogrendre és a Vérszerződésre lehetett volna megalapozni, nem egy idegen érdekeket szolgáló vagy idegen érdekek által befolyásolt rendszerre, amit Istvánnal végrehajtattak. Az Istvánt dicsérő elmélet ugyanolyan dogma mint a finnugorizmus, amelynek a politikai és egyházi hatalmak által fenntartott egyeduralma káros az egészséges nemzeti öntudat kibontakozásának. Trianon bebizonyította, hogy teljes csődöt mondott az István által bevezetett nyugati politikai és vallási irányzat. A magyaroknak saját útjukat kell járni, és nem mások érdekeit szolgálni.

Szörényi Levente, az István a király, Atilla Isten kardja c. művek szerzője rámutatott a magyarság legalapvetőbb gondjára: az ezer évvel ezelőtt kialakult hármas belső megosztottságra. Szörényi a következőképpen jelöli meg a három szemben álló csoportot: a szentistváni és a koppányi magyarság, valamint az idegenszívűek. Az utóbbiak esetleg csak magyarnak hangzó neveket viselnek és magyarul beszélnek, de szellemileg idegenek. A szentistváni magyarok azt hiszik, hogy csak a nyugati kereszténységnek köszönhetjük államiságunkat, nemzeti létünket, létjogosultságunkat, és műveltségünket. A koppányi magyarság a nemzeti egységet és függetlenséget biztosító ősi törvényeket és hagyományokat tiszteli.

cimer895Nemzetünk fennmaradása érdekében a nemzeti oldalnak egyesülnie kell, de a nemzeti oldal egyesülése csak a koppányi magyarság által képviselt nemzeti értékek tiszteletben tartásával és érvényesülésével lehetséges. Csak egy egységes nemzeti oldal tudja legyőzni a magyarságot elnyomó és kizsákmányoló, idegen érdekeket szolgáló, hazaáruló és hatalombitorló idegenszívűeket. Az idegenszívűek eltávolítása és felelősségre vonása az első számú feltétele annak, hogy Magyarország helyreálljon, és hogy a magyarság megmaradjon. Ahhoz, hogy megmaradjunk, keményen meg kell küzdenünk életterünkért. Az élettér fogalmat nem csak a szó szoros értelmében használjuk, hanem az élet minden más területére is vonatkozóan: az államigazgatás (“politika”), a gazdaság, a társadalom, a műveltség, az erkölcs, stb.

verszerzodes-etelkozÉszre kell vennünk, hogy most már több mint ezer éve minden területen folyamatosan veszít a magyarság az idegenség előrenyomulásával szemben:
Magyarország több évszázados és a máig tartó idegen gyarmatosítása, a magyarság fogyatkozása, országunk nagy részének idegen megszállása és területeink elszakítása, idegen érdekeket szolgáló csoportok (“politikai pártok”) hatalomra jutása, gazdaságunk idegen kezekbe kerülése, az idegenszármazásúak társadalmi érvényesülése a magyarság rovására, a magyar műveltség és hagyományok elsorvasztását okozó idegen “kultúra” és életmód elterjedése, a magyar nyelv elkorcsosodása, az idegen vallások, értékek és eszmék elterjesztése.

Minden területen folyik a harc a magyarság és az idegenség között. Belső és külső ellenségeink arra törekednek, hogy a magyarságot megosszák, leigázzák, gyarmatosítsák, kizsákmányolják, erkölcsileg lezüllesszék, elmagyartalanítsák, idegen népekbe olvasszák és végső soron eltüntessék.

Forrás: Hunmagyar.org

Reklámok

arieshu névjegye

I am an owner of Aries Network, which is well-known worldwide in the business area from America to Asia. http://szkitahun.wordpress.com/
Kategória: MAGyarságunk
Címke: , , , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

15 hozzászólás a(z) Minden területen folyik a harc a magyarság és az idegenség között. bejegyzéshez

 1. Joó Violetta szerint:

  Kedves Nemzettársaim! A Facebookon e megosztásnál előttem szóló 3 személy közül Ferenczy Imre jár legközelebb az igazsághoz, de igazából, a “közel” kifejezés, még rá vonatkozóan is túlzás. Egészséges szellemi alapok nélkül bármit akarhatunk racionálisan, emocionálisan, pragmatikusan hozzáállva, nem fogjuk látni a helyreállítás útját. Ez igaz. Kell az egy isten hit, kell az isteni bölcs moralitás, és az e szerinti gyakorlat. Szellemi alapok nélkül csak vakon találgathatunk, mint ahogyan itt Varga Gábor társunk. Európa attól már fejlettebb szellemileg, hogy ne lehetne diplomácia úton,tehát a kommunikáció útján csatákat nyerni. Egyetlen egy dolgot kell tenni, védeni az igazságot mindenféle önérdekek és részrehajlások nélkül. Józanul. A Fidesz kormány nem tökéletes, ahogyan nem is létezett még soha a földön egy tökéletes ember sem, nemhogy mindjárt több száz egy időben és egy helyen. De figyelemre méltóan jó csapat, sok gerincességgel, igaz törekvésekkel, pozítív megvalósításokkal, próbálják az ország moralitását helyreállítani, ami sokkal, de sokkal többet ér, mint a gazdasági manipulációkkal kiprovokált, tiszavirág életű gazdasági fellendülések. Magyarországon van elég lakás és ház és telek és termőföld, víz és termés, egy dolog hiányzik a helyes értékítélet, a becsület, a morál (ezek lényegileg egyek). Ha ez lesz, akkor igazságosabb lesz a vagyonmegoszlás, nem kell robotolni, hogy a fiataloknak saját lakásuk legyen, ahol új családot alapíthatnak. Továbbá közösségi szellem szerint nevelt gyermekekkel nem lenne annyi gond, mint a kétségbeejtő különc individualistákkal, akiket végülis nem csak a gyermekkorukban fosztanak meg a személyére szóló kényeztető és elnéző neveléssel az örömérzet képességétől, hanem az esetek 99,9%-ában egy életre megfosztják a boldogság legfőbb feltételétől az igazi, áldozatkész és hibabelátó együttműködési képességtől. Hát ezért, a morális válság miatt esnek szét a párkapcsolatok a családok és a nemzet és nem a gazdasági válság miatt. És ezt a morális válságot jól meglovagolják a lelki beteg embereket kihasználó pszichológusok, akik még mindig azzal kecsgtetik az embereket, hogy nyugodjanak meg az individulizmusukból, vagyis az egoizmusukból, nem kell és nem is lehet engedni, mert az valami létfontosságú dolog, a nélkül nincs ember, nincs élet. Hát, kérem szépen, pontosan, hogy a fordítottja igaz. Akkor van csak igazán ember és élet, ha végre ez az érzéketlen és moralitás sutbavágó, és mindig a mások áldozathozatalát és a környezet alkalmazkodását követelő egoizmus-őrületnek végre végleg leáldoz.

 2. Kovy szerint:

  Szerintem tévedésben vannak a Szent István ellenesek! Nem kellene bűnbakot keresni Árpád-házi, Turul vérvonalas szent királyaink között! Majd ha hiteles történetírás lesz a rend alapelve, akkor vessen bárki is követ!…

  • László Dorogi szerint:

   Igazd van Kovi:
   Atilla hun király szétverte a Római birodalmat is, de az ára volt idősebbik fia:
   Aladár (elder) Krimhilda fia,
   Aki első dolga volt megtagadni apja örökségét, és Childerik néven számolt be róla a történelem-írás!
   Ezt a németben kifejlődött hatalmat verte szét a 907-es Pozsony környéki csatában Árpád, a kalandozások Atilla összeurópai birodalmát akarták visszaszerezni az Aladár által elorzott korona ellenére lepusztult nyugaton maradt egykori szkíta helytartóktól.
   Azután és közben Géza és István
   a népszövetséget megtagadva családi birtokként kezelte a magyar népet, leigázva a körül élő testvérnépeket, akikkel Atilla még együtt harcolt sikerrel!
   És ez a magán-tulajdonlás megtetézve a német és katolikus elnyomással beszarivá nevelte a mára “világpolgár” álmokat kergető BÉR-rabszolga, ám még mindig magyar nyelvű, népességet!
   A magyar vagy 10 000 éve biztosan a tudás szent nyelve volt, a HONI=HUN-MAGYAR népet a magántulajdonra hajbókoló és korbácsolásra szoktatott rabszolgák népe lett,
   amelyik isteni imákból reméli a jólétét!
   Amit csakis harc és rengeteg okosan végzett munka tehet bármely nép számára összetartó közösségben jólétbe érkeztethetővé!
   Lásd Tóth Gyula videóját miért kellett hamisítani a mi történelmünket:
   http://kerecsen.tv/2012-12-04/toth-gyula-szkitiatol-maghrebig-2/

  • Imre Csilla szerint:

   Akkor kérlek olvasd végig a Magyar történelmet. Saját népe ellen hívatta be a németeket. Milyen király az ilyen? És egy hazaáruló királyt ünneplünk több, mint 1000 éve.

   • László Dorogi szerint:

    Sajnos a “HAZA=HON” hűbéri birtokká nyomorítása Aladárral kezdődött, és Géza fejedelem emiatt neveltette Vajk-ot haza-árulóvá, hogy elorozza a teljes magyarságtól a saját hazáját! Sokáig tartott buta-tanulatlan, és öntelten-gyáva néppé nyomorítani,
    mára kevesen maradtak értően gondolkodók.
    Még kevesebben értően cselekvők, ezek is apró eltéréseken vitatkoznak,
    legfőképpen a rászorultak emberséges munkával ellátása, és ezzel emberként-magyarként megőrzése nincs célul kitűzve!
    Pedig EZ a MEGOLDÁS KULCSA!

 3. A Magyar 1000 éves történelmünkben a fontos történelmi események ,az a történelem , !!!!!és azt , hogy mi miért és mire változott , A magyar történelmet ,ha ok, okozatában , a természet filozófiai megvilágítása alá helyeznénk , akkor talán világossá válna az 1000, éves történelmünk valósága , Mert az nem lehet vitatárgya ,Hogy minden idegenhatalom általi megszállásnak érdeke , hogy a népet lesorvassza , megváltoztassa ,szellemi tudati gondolkodásában identitás tudatában kultúrájában , de ehhez elég az idegenek az állandósult betelepítése , Ami a történelmünk során nem egy ritka esemény , de az sem vitatható ,hogy Magyarország történelmében, a többségi társadalom mindég is rabszolgasorsban szenvedett !!!!!!!! ami a mai napig is fennáll , és ezt a történet író mivel magyarázza meg ??????? , Magyarország történelme hazugságokra épül ezért a magyar történelmet újra kell írni !!!!!! de miért is a-még a világ országai a feudalizmust , és több társadalmának a rendszerszerűségét kinőtte és sok mindent megváltoztatott addig Magyarországon , A társadalmi rendszerváltozások a magyar többségi társadalmának a fejlődésén semmit nem változtatott , rabszolgaságban élt és ma is rabszolgasorsban él !!!!!!!!! , A magyarság történelmét lefejezték !!!!!!!!!! angyalfiú

 4. Visszajelzés: Nimród, (Nimrud, Ménrót), mint Hunor és Magor apja, és így ő a magyarok ősapja. | Szkíta-Hun-Magyar

 5. katalina szerint:

  Béla Kökényesi !
  “A társadalmi rendszerváltozások a magyar többségi társadalmának a fejlődésén semmit nem változtatott , rabszolgaságban élt és ma is rabszolgasorsban él !!!!!!!!!” — a szidni a többit, a másikat, hogy nagyobbnak látszunk -elvét alkalmazza a ma propagandája. El kell ismerni végre, hogy a II.vh utáni időszak, amit sok negatív jelzővel illettek, idegen befolyása ellenére is, de a 3 millió koldus országából egy újjáépített, iparral és mezőgazdasággal az ellátást biztosító időszak volt. Szegények milliói talán sosem élhettek volna úgy, mint a szocialista rendszerben. A köztulajdon és nem a magántulajdon volt a fontos. A társadalmak a magánvagyonok korlátozás nélküli felhalmozása miatt szenvednek. És csak az nem tudja, hogy máshol mi van, ott is, ahonnan csak a jólétről adnak hírt. A szegénység csak egy szintig tűrhető. A hazugságok sokfélék. A mostani rabszolgaságról egyáltalán nem akarnak beszélni a “választott vezetők”.

 6. katalina szerint:

  Egyébként ez egy kivételes jó írás. A gondolatmenet következetes, tiszta és érthető. Ha valaki még sem érti, vagy ellenkezik az eddigi felfogásával, nos, az olvassa újra és járjon utána!

 7. Zoltán szerint:

  Hát azért az Árpád-korban a Magyar Királyság független középhatalom volt! Nagy Lajos alatt, majd Mátyás királyunk idejében hazánk Európa legerősebb nemzete volt. Mind katonailag, mind gazdaságilag. Szóval a vallás nem számít, csak a nemzet.

  • László Dorogi szerint:

   Mátyás királyt megvezették, Szégyellte a kalandozó-és-pusztítónak neki át-hazudott ősöket, emiatt Olasz Történetírókat hivatott, akik kéjmámorral meghamisították Mátyás kedvére az addig ismert történelmünket! Csak megjegyzem,, volt magyar történelem írója, ami Mátyásnak nem tetszett, mert ragaszkodott az igazsághoz, amit annak gondolt akkoriban! Nézzetek utána mi a lényegi különbség a 2 Gesta között!

 8. mrobi szerint:

  Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ne ítélkezzünk a múltbeli őseink felett, hanem vonjuk le a tanulságot belőle, és bocsássunk meg nekik, és magunknak is, mert ha hiszitek hanem, mi is ott voltuk, ki így ki úgy, előző életében. Az oldalamon az Ősi magyarok rovatban olvashatsz, hogy Atlantiszi életünk során is hibát hibára halmoztunk, de ez nem volt véletlen.Ez egy nagyon összetett dolog, és nem sokára fénydérül az igazságra, mikor kiderül Jézus Egyiptomban tanult,a szfinx alatt van a bizonyíték erre, ezért megy a harc most Egyiptomban a két erő között. Vannak akiknek nem érdekük, hogy kiderüljön az igazság már év ezredek óta. Attila kard által halt meg harcban, István meghasonlott az anyja nyomására a Vatikánnak stb. Most kell helyre hozni, és hogy mi volt már nem érdekes az a lényeg mi van most. Tény nem árt tudni az teljes igazságot a múltunkról aminek mi is részesei voltunk. Fogjuk is nem sokára, és kiderül amit mindvégig tanítottak iskolában és egyetemen hazugság volt és a mai napig az.. Saját véleményem volt.Áldottak legyetek.

 9. Visszajelzés: Nimród, (Nimrud, Ménrót), mint Hunor és Magor apja, és így ő a magyarok ősapja. | Érdekességek, hírek

 10. Visszajelzés: Nimród, (Nimrud, Ménrót), mint Hunor és Magor apja, és így ő a magyarok ősapja. | 1magyaremberblog

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.